PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář A-E

24. února 2009 v 12:05 | luciš
  Adresář  vidět zvenčí: určitá přání se nesplní najít v něm známé jméno: ztráta dlouho chované naděje

Advokát, máš-li s ním co činiti - starost a nouze

Akcie koupiti - ztráta peněz

Almužnu rozdávati - výhra

Amazonku viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá

Ametyst, vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače

Anděla spatřiti - dobré zprávy; mluvit slyšeti - zlé znamení, andělem býti zdravým - čest; nemocným - smrt

Andělské šaty oblékati - bohatství

Angličana viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti

Apatykáře (lékárníka) viděti - nemoc

Apoštoly viděti - radostná zpráva

Archa - dostaneš čestné postavení

Armáda - tvá naděje bude zmařena

Armády když nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek

Armády aneb jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce
B
  Babička, dědeček - vidět je nebo s nimi hovořit: dobrý záměr se zdaří

Bábovka - znamená křest dítěte

Bahno - sen vyjadřuje obavu, že by vás vášně mohly ovládnout a vy nad nimi ztratíte kontrolu

Bahnem jíti - utrpí vaše pověst a vážnost

Bahno, lejno, výkaly vidět - znamená štěstí,vidět nebo do něho spadnout: přináší bohatství

Bajku číst nebo vyprávět - znamená příkoří nebo urážku

Balet vidět - zklamání od osoby, od které jste si mnoho sliboval, být mu přítomen: všeobecné zklamání

Balík dostat poštou - znamená dobré obchody, balík prázdný dostat:špatné obchody

Balkón- najdeš milou osobu

Balón vystupovat viděti - vrtohlavce poznati

Barva, s ní se natírati - býti obelhán

Barvu tříti - dobrý zdar tvého obchodu, míti - naplněnou kasu dostati

Barvu ztratit v obličeji - očekává tě nemoc

Barviti sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Basu viděti - hádka

Bavlna, bavlněné šaty míti - zisk

Bavlnu bílé barvy nalézt - bohatství, když je červená - nemoc, černá - smrt

Bavlnu přísti - dalekou cestu

Bažanta jísti - ctěn býti

Bdíti ve spaní - starost a pronásledování

Beránka zabíti - nemilosrdenství

Beránky míti - pokoj a útěcha, viděti - náklonnost k tanci, které se pasou - strach a hrůza, skákati viděti - na dětech míti radost

Berle, o ní se opírati - trápení, nemoc, s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek

Běžeti s vozem - nesnáz, nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny,několik osob za sebou - hádka a starosti, sám sebe viděti - ztráta jmění

Běžeti a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění, a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati, a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého, a přitom se naraziti - neštěstí

Bible - šťastné manželství

Bič v ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti

Bičování - zle

Bídu velkou viděti - opovržení, bídu připravovat někomu - dluhy

Bíti někoho - láska a různice, do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění, vésti - radosti se dočkati

Blázny viděti - ovládnutí svých vášní, se jim vysmívati - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blecha, od ní poštípán býti - blízká výhra, viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován

Blechy viděti - není dobře

Blesk, když zapálí - svržení, trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život, když jej vidíš - křik a smutek

Bludičku viděti a za ní choditi - nechat se svést

Bludiště, labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti, zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek

Bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován

Blýskání viděti - shoda v nějaké při

Bodat - zbloudit

Bodláčí viděti - protivenství, zalévati - nevděčníku prokázati dobro, zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Boha viděti - radost a útěcha, jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství, s ním mluvit - velká radost, vzývati - radosti se dožíti, chváliti - nemoc a utrpení

Boháče viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní

Bohatý býti - chudým dobře, boháčům pronásledování

Bohatství míti - nebezpečenství

Boj nebo půdka, býti přítomen - smíření

Bojovati a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti, na koni - dobrý sňatek

Bojovati - do rozepře jíti, s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím

Bolest cítiti - nesnáze přemoci

Boule míti - staneš se pánem gruntu a polností, boule míti na celém těle - nepřátele

Bouřku viděti - zlá nehoda, od ní býti překvapen - domácí mrzutosti

Bouřku stromy vyvracet viděti - velké neštěstí tě mine

Bouřku velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu

Bosý běhati - zhubnouti na těle a neštěstí

Brambory kopati - namáhání

Brána na pole - zapomenouti nějakého dluhu

Bránu násilně otevříti - do zajetí se dostati

Bratr, umře-li tobě - ztratíš nepřítele, loučiti se s ním - budeš truchlivý

Bratry aneb sestry viděti - radost, štěstí, mluviti - starost, protivenství,mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat

Brázda na poli - bohatství, štěstí

Brýle sobě koupiti - chtějí tě ošidit

Brýle nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru

Břečťan, z něj věnec plésti - věrný přítel, viděti - štěstí v lásce,na stromech se pnout viděti - falešné přátele, na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti

Břeh, u něho odpočívati - štěstí a spokojenost, u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati

Břemeno, jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení

Břicho, máš-li velké - zámožnost, máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces

Břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti

Břicho co roste - čest, máš-li prázdné - ztráta

Brnění, pancíř viděti - opatrně sobě počínati, míti na sobě - před nepřítelem se chrániti, viděti rozlámané . ztráta, škoda

Broky - nepřátelství

Broskve viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví, trhati - dobré peněžité postavení dostati, darovati - dobře uvítán býti

Brus - velká radost

Brusiče, šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti

Buben - cesta, slyšet - noviny

Býka viděti - hostina

Byliny, mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek, voňavé - konec neštěstí

Byliny hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati, jísti šťavnaté - prospěch, zisk, voňavé míti - marnivost
C
  Cedulky dělati - cesta

Centýř nositi - potlačení

Cesta, na pěkné se procházeti - štěstí a radost, úzká - starost, zármutek

Cestu konati - mrzutostem ujíti

Cestování - mnoho přemýšlení

Cestovati pěšky - odložení důležitých věcí, ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti, ve voze - stálé štěstí, ve společnosti - bude se o tobě mluviti

Cibuli jísti - do zármutku upadnouti, vařiti - chudoba

Cibuli viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Cibulové pečivo jísti - lékaře nepotřebovati

Cihly dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání

Cíchu aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění

Cikán, cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje

Cín viděti - nemoc

Císaře a krále viděti - mnoho štěstí míti, s ním mluviti - vážnost míti

Citera, hráti na ní - býti příjemný, děvče hrát viděti - budeš milován

Citrón - vytlačený býti , kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti

Citrón jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede

Clo platiti - nenadálé vydání

Cop sobě plésti - manželům dobře, jiným zle

Cukr jísti - mlsným býti, tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukr darem obdržeti - lichocením trápen býti

Cukrárna, v ní býti - nemoc žaludku, viděti - dlouhou chvíli míti

Cvrčka slyšeti - štěstí

Cypřiš - starost, nemoc, smrt

Čaj neb thé píti - zapletení tvých záležitostí

Čápy viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti, v zimě viděti - neštěstí, po dvou viděti - štěstí, brzká svatba

Čarodějník, s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil

Čelo poraněné - škoda, malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval, vysoké míti - lehce všechno pochopiti

Čemeřici dostati - vysmán býti

Čepec na hlavu si dáti - brzká svatba

Čepici ztratiti - z pošetilostí vytržen býti

Čert, s ním zápasiti - zlé náruživosti, čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod, nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod, viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída

Červánky - dobrá naděje

Červy viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru, zabíti - od neduhu opouštěn býti, před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem

Česati se - prospěch, česati zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce

Česnek viděti aneb cítiti - hádka, trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti, jísti - nečistota

Čísla viděti: 1 - spokojenost, 2 - klevety, 3 - práce, 4 - marné namáhání, 5 - půtka

Číslo viděti - štěstí v loterii míti, psáti - mnoho zaneprázdnění, smazati - sám sebe ošiditi, táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek

Čísti zábavné knihy - útěcha, uspokojení, knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost, psané - zámožnost

Čížka zpívat slyšeti - někoho poznati

Čočku jísti - dobré časy míti, roztrousiti - sám sobě škodu učiniti, viděti - své věci dobře upotřebiti

Čokoládu viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar
D
  Dáma - mrzutost

Daňka zabíti - zvítěziti nad nepřítelem

Dary obdržeti - čest, zisk, sám dávati - hanba, mrzutost

Dědictví - chudoba

Dědinu viděti - veselá společnost

Dělo aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost

Dělostřelec - veselost

Deštník nositi - nedobře se brániti , slunečník - chladnost proti pochlebníkům

Deštník - uspokojivé poměry

Déšť velký - trvalé klopoty, mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek, dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí, zlatý - radost a veselí , stříbrný - smutek a trápení

Dešťovou vodu chytati - domácí přičinlivost

Děti viděti hezké - jest dobře, hrát si viděti - veselé mysli býti, padat viděti - s bázní něco začínáš, nositi - lidumilnost

Dětské hry se cvičiti - nevinné radosti

Děvečku míti aneb viděti - podezření

Devět, toto číslo viděti - štěstí

Diadém sobě nasaditi - budeš vyznamenán, ztratiti - stane se ti příkoří

Diamant - nemoc, míti - mámivé štěstí,sbírati - falešná naděje, ztráta

Díra - nepokoj, do ní spadnouti - nemoc

Dítě s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc

Divadlo - zábava

Divadlu učiti se - marná snaha

Divákem při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti

Divocha viděti - veselý život míti

Divoká husa - marné namáhání, divoká kachna - nezapomeň na svého přítele, divoká zvěř , honba na ni - potěšení, divoké prase - nepříjemný nepřítel, divoký pes - povýšení, s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle

Dlaň plnou peněz míti - velká starost

Dláto - násilím cíle svého dosáhnouti

Dlaždiče viděti - těžce vydělané peníze

Dluhy dělati - velká starost, platiti - zbytečné příjmy

Dlužen býti aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství

Dnu míti - soužení

Doktor v domě - drahota

Dort péci - radost

Doutník ( cigáro ) kouřiti - marné přání

Drahokam na sobě míti - potupa, viděti - čest, ztratiti - blízké neštěstí, koupiti - užitek v obchodě

Draka papírového pouštěti - radost, živého viděti - zneuctění a snížení, usmrtiti - povýšení

Drát - budeš s neštěstím bojovati

Dravce ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí

Dražbě přítomen býti - nemoc

Drn pěkně zelený - svatba

Drozda černého viděti - ztráta

Drůbež ve vodě viděti - tvé přání se vyplní, kupovati - zle

Druh, společník - lenost a chudoba

Družbou na svatbě býti - čest a dobrá budoucnost

Družičku na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení

Dřeváky na nohou míti - jmění

Dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří

Dříví kupovati - ocitneš se brzy v nouzi

Dub krásný viděti - bohatství a dlouhý věk, pod dubem se milovati - štěstí

Dudy slyšeti - venkovské vyražení

Duha na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě, vidět duhu - návrhy činiti

Duchovenstvo - dlouhý život plný trampot

Duchy viděti - zpráva o úmrtí, od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti

Dukáty viděti - veselost, najíti - šťastný býti, dostati - snášenlivost

Dům bourat viděti - odstranění nějaké překážky, stavěti - do lepšího stavu přijíti, hořet viděti - nenadálé štěstí,

Dům pěkný a velký viděti - započneš obchod

Dům chatrný - nemoc a smrt

Dům stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí

Důstojníkem se státi - bohatým dobře, chudým utlačování

Důtku aneb domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti, sám dostati - potrestán býti

Dveře viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt

Dvojčata viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dvůr knížecí viděti - úklady činiti

Dýka, býti s ní poraněn - smutné návěští, někoho s ní poraniti - vítězství, míti - očekávané zprávy konečně obdržeti

Dýmka, kouřiti - radost a zisk, roztlouci - pokoj před pronásledováním

Džbán vodou naplněný - neštěstí, džbán rozbíti - smrt, ze džbánu nalévati - nemoc, džbán naplněný vínem - svatba

Džbánek na pivo s okrasami - veselost
E
  Erb viděti - vysokou službu obdržeti

Evangelium - dostaneš dobrou radu, čísti slyšeti - trest

Exekuci dostati - pomluva


Fabriku viděti - výnosný obchod, velkou - zdar a štěstí

Facku dostati - do zlé společnosti přijíti, rozdávat viděti - náklonnost k pranicím, dáti někomu - svornost v manželství

Falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají

Fara - bezstarostná budoucnost

Farář - zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost

Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst, sázeti - nové zaměstnání

Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové - důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost, fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle

Fialky trhati - šťastné manželství, viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí, s nimi se okrášliti - skromnost

Fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti

Fíky sušené - zmenšení jmění, darem obdržeti - přátelské zacházení, jísti - k lepším poměrům se vzmoci

Flétna, na ni hrát - hádka a ztráta

Formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv

Foukati - oheň, do rukou - dary někomu posílati, když fouká vítr - svár

Františky voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti, viděti, vidět zapáliti - lichocení

Fůru velkou viděti - obohacení


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama