PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář F-J

24. února 2009 v 12:04 | luciš
  Fabriku viděti - výnosný obchod, velkou - zdar a štěstí

Facku dostati - do zlé společnosti přijíti, rozdávat viděti - náklonnost k pranicím, dáti někomu - svornost v manželství

Falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají

Fara - bezstarostná budoucnost

Farář - zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost

Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst, sázeti - nové zaměstnání

Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové - důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost, fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle

Fialky trhati - šťastné manželství, viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí, s nimi se okrášliti - skromnost

Fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti

Fíky sušené - zmenšení jmění, darem obdržeti - přátelské zacházení, jísti - k lepším poměrům se vzmoci

Flétna, na ni hrát - hádka a ztráta

Formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv

Foukati - oheň, do rukou - dary někomu posílati, když fouká vítr - svár

Františky voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti, viděti, vidět zapáliti - lichocení

Fůru velkou viděti - obohacení
H
  Háčky míti nebo viděti - těžká práce

Hádat viděti - těžké starosti, sám hádati - užitečné vědomosti

Hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se

Hádka mezi muži - žárlivost, mezi ženami - protivenství

Hadrníka viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi

Hadry nositi - chudoba, sbírati - strastiplné živobytí

Hady viděti - málo nového uslyšíš

Hadům nemůžeš utéci - špatná naděje na lepší časy, od nich pokousán býti - rušení šťastného svazku, zabíti - vítězství nad svým nepřítelem

Hada viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení, vidět jen tak - sveden býti

Háky viděti - velké štěstí

Harfu viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání

Harmonika ústní ( foukací ) - veselost

Hasiti oheň - odměna

Hastroše viděti - dotíravé milence míti

Havíři - neštěstí, nepříjemná návštěva

Havrany viděti - od nepřátel obklíčen býti, slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu, okolo sebe vidět létati - úmrtí, když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti

Hedvábí potřebovati - dobrý obchod, dělati - ve svém řízení nejistý býti, červené viděti - lehkomyslné vydání

Hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti, roztrhati - štěstí nepoznáš

Heřmánek - uzdravení nemocným, trhati - budeš nemocen

Hlad míti - spořivost

Hladké věci viděti - přemožení nepřítele

Hlavu viděti useknutou - ztráta nejlepšího přítele, oholenou - neštěstí a šibalství, tuze velkou míti - budeš velice bohatý, viděti zkroucenou a křivou - pocestným brzký návrat, jiným výstraha

Hlavu viděti holou - utrhačnosti se dozvíš, růsti viděti - od bídy budeš osvobozen, s rozcuchanými vlasy - rozepře, s dlouhými vlasy - ctěn býti, s černými vlasy - dlouhé živobytí, sobě umývati - málo léků potřebovati, sobě holiti - nebezpečná nemoc, useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce, sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli

Hlava když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí

Hlavy kreslené aneb malované viděti - přičinlivost

Hlavy bolení míti - ztráta nějakého požadavku

Hlemýždě ( šneky ) lézt viděti - se světem nespokojenost, viděti - zdlouhavost v něčem, bez domku - brzké vystěhování

Hlína - snaha, těm, co s ní pracují - zisk

Hluchý býti - škoda skrze jiné

Hluk - nepokoj v domě

Hmyz - ztráta, nemoc

Hnidy na hlavě - mnoho malých mrzutostí

Hnízdo viděti - zamilovat se, ptačí plné - velká výhra, prázdné - škoda

Hnízdo hadí - nečest, nepokoj

Hnízdo sundat - brzká svatba

Hnůj, velké hromady - zlé znamení, voziti - protivné práce, ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti, cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel, nakládání - dlouhá služba, od krav viděti - všem dobře, hromadu viděti - bohatým i chudým dobře, Hnůj - výhra ( šťastné číslo 5 ), na něm státi - nemoc

Hodiny, které nejdou - nějaké řízení zmeškati, zlaté nositi - zlepšení tvého jmění, stříbrné nositi - dobrý zdar, natáhnouti - vyslyšení lásky,bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem, rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti, upustit na zem - úzkosti

Hodování se účastniti - roztržka v lásce

Holič, když tě holí - budeš pomlouván

Holiti se sám - ztráta jmění

Holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti, viděti - vysmíván býti

Holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati, při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti, chytiti - mrzutost, krmiti - dobročinnost

Honba - chuť k ženění, při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti

Honiti malou zvěř - předsevzetí, velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí

Hořčici jísti ostrou - brzké uzdravení, obyčejnou - baviti se, hrubá znamená zle, jemná zase klepy

Hořet viděti jasně - radost, když jen doutná - mrzutost

Hospoda, v ní býti - sejíti se s dobrým známým, najíti v noci - pokoj a spokojenost, ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba

Hospodářství polní - nevinná radost

Hospodskou, s ní žertovati - žehravost

Host, pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti

Hosty, je napřed viděti - závist a různice, dostati - nepředvídané výlohy, u sebe přechovávat - přátelskou službu konati, s nimi se rozloučiti - rozloučení

Hostina - pomíjející radovánky

Hostinským býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života

Hostinského viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti

Houby viděti - podporován býti, jedovaté - výstraha před dobrodruhy, činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj, jísti - vysoké stáří

Housenku viděti - ženskou připravíš do nesnází

Housle, slyšet na ně hrát - dobrá mysl, sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům, viděti - šťastná domácnost

Houští vysekati - z lásky odstraníš překážky, viděti - překážky a truchlivost

Hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost, skákati - nebezpečné lidi, voditi - pomoc hledati,viděti hubený - těžké a zlé časy

Hovězí maso jísti - spořivost

Hra divadelní - žádoucí dobrý výsledek

Hra společenská - zámožnost, radost

Hrabě, s ním mluviti - poníženost

Hrábě - domluva

Hrad, do něj jíti - nenadálé dobrodružství, hrad viděti zavřený - budeš zproštěn zla, rozbořený - smutek

Hrách sázeti - naděje v podnikání míti, jísti - churavost, krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci, sbírati - nevděčnou práci

Hranostaj aneb hermelín, se s ním odívati - štěstí, bohatství

Hráze, na nich pracovati - dobrý zdar v podnikání

Hrdlička - věrnost, míti - smíření v lásce

Hrnce u ohně stát viděti - pozvání na svatbu, roztlouci - domácí hádky

Hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině

Hrob kopati - ztráta přítele aneb přítelkyně, zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví, do hrobu padnouti - zle, viděti zelený - naděje na vyplnění přání, vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného

Hrobaře viděti - návštěva lékaře, s ním mluviti - bažiti po dědictví

Hrom slyšeti - hádky a starosti tě očekávají

Hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem, když zapálí - brzká ztráta

Hrom bez blesku - radostná zpráva

Hrozny jísti, zralé - obveselení, nezralé - starosti a nepříjemnosti, světlé - osvědčení své nevinnosti, červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek

Hrozny tlačiti - své věci dobře upotřebíš

Hrtan aneb tlamu viděti - vyplnění tvých nadějí

Hru vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu

Hru loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš

Hrušku jísti, zralou - rozkoš, nezralou - smutek, planou a hořkou - bolest a neštěstí, dobrou - přemůžeš neštěstí

Hrušky, jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti, když jsou hrušky od červů aneb od vos vyžrané - lstivost, třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu

Hřbet míti vysoký - posměch, pohana, sobě zlámati - citelná ztráta

Hřbitov viděti a býti na něm - blízké štěstí, procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny, v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby

Hřeben - mnoho hádek

Hřebík zatloukati - v zapletených případech býti odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti

Hřebíky, ze dřeva vytahovati - spořivost, kovat viděti - sobě a jiným prospěšným býti

Hřebíky křivé narovnati - pozornost v domácnosti, najíti - štěstí

Hučení vody - neštěstí na cestě

Hudba - nemoc v hlavě, protivenství

Hudební sbor - dobré zdraví

Hudebníci - výlohy

Hůl, míti - lehkomyslnou milenku, o ni se opírati - nemoc a nebezpečí, s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí

Husar - veselost

Husy, viděti - výhra, zabíti - oprostíš se od hlupáka, pásti - zaměstnání, husám peří škubati - hlupáky zahanbíš, krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš, létat viděti - ztráta

Husí pečínku jísti - mnoho štěstí

Hvězdu jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli

Hvězdy, velké množství - šťastné znamení

Hvězdy padat viděti - smrt, smutek a starost,slabě svíticí - velké neštěstí, na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré návěští

Hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost
CH
  Chalupu viděti - trpělivost v trápení, do chalupy se skrýti - útočiště hledati, v chalupě se zdržovati - těžká práce

Chlapec, těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí

Chlapce viděti - starost, hrát si viděti - rozluštění pochybnosti, rvát se viděti - hašteřivost, házet viděti - brzká zpráva, skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů

Chleba péci - cokoliv započneš, podaří se ti, plesnivý - zlé nepřátele, když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu

Chleba míti dobře vypečený - vážnost, spálený - lehkomyslnost, jísti teplý - nemoc

Chleba zkažený viděti - nestálé štěstí

Chleba zadělávat viděti - užitek

Chlév kravský, v něm spáti - brzké zdraví, v něm býti - služebnost, s krásným dobytkem viděti - zámožnost

Chlév svinský ( vepřín ) - slabost

Choditi rychle - tvá záležitost jest spěšná, a zase přijíti nazpátek - ztráta, na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě

Chochol nositi na hlavě - nepokoj

Chromý býti aneb chromého viděti - bída

Chrousty létat viděti - ztráta paměti, chytati - protivenství předejíti

Chrta viděti - novina

Chřest řezati - veselé dny zažíti, jísti - stálé zdraví míti

Chřestýše hada viděti - rozepře

Chudobku trhati - venkovské vyražení

Chudobný býti - všem dobře

Chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí

Chváliti - dobrý přítel

Chválu slyšeti - dobrá služba

Chvojí zelené viděti - všem dobře

Chytat někoho - úklady
I
  Iluminace, slavnostní osvětlení  vidět: očekávejte radost

Indiána vidět: budete pronásledováni lstivými lidmi

Indií cestovat nebo cestovat do Indie: nečekané dědictví

Vidět indické figury: budete se zabývat okultismem

Inflaci prožívat: úplná ztráta majetku a bankrot

mít sen o inflaci během soudního procesu: tento proces prohrajete

Inkoust připomíná, že je třeba vyřídit nedořešené záležitosti. Inkoustrozlít: úmluva dopadne nečekaně nepříznivě

Invalidu viděti: varování před napadením

Invalidou být: ztratíte svou samostatnost

Inzerát číst v novinách: jste nerozhodní

Inženýrem býti: svou budoucnost si sám vybudujete

Itálií cestovat toužíte po jihu

Hovořit s Italem: měli byste se chránit před zloději
J
  Jablko granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů, nezralé - utrhačnost, jísti - obdarován budeš

Jablko s chutí jísti - ztracená věc se napraví

Jablko dávati - velké štěstí

Jablka viděti - svatba, jísti - smutek, koupiti - neštěstí, darovati - radost

Jabloň a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení, kyselé - rozepře a nepříjemnosti

Jahody hledati - strasti a mrzutost

Jahody trhati - všem dobře, mnoho viděti - rostoucí přátelství, velké viděti - pýcha, též velká radost, jísti - zdraví, štěstí ve všem, darovati - v dobré paměti u někoho býti

Jalovec trhati - chladná mysl

Jáma - do nebezpečí přijíti

Jasmín - s milým aneb přítelem se sejdeš

Jatky viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání

Játra nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění, viděti - dobrou stravu míti, jísti - silné zdraví, rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti, psovi házeti - velká nespokojenost

Jazyk oteklý míti - nemoc příbuzného, dlouhý - velká radost, velmi tlustý míti - moudrým býti, ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí, překousnouti - velké bolesti, jísti - dobré zdraví

Ječmen viděti - starost o výživu, jísti - zdraví, do rukou vzíti - dobrý zdar

Jed vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš, někomu dáti - zlou vůli máš

Jedle - stálá radost

Jedničku aneb jedenáctku, toto číslo viděti - štěstí

Jednorožec - neštěstí

Jehličí - dlouhý život

Jehly darem obdržeti - rozdvojení přátelství, míti aneb viděti - pronásledování, též pře

Jeleny spatřiti - zpupné nepřátele míti, zastřeliti - nějaké dědictví, celé stádo viděti - velké přátelství, zabíti - k vážnosti přijíti, běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu, v zahradě míti - pokažení

Jeptišky viděti - se svatouškem známost udělati

Jeptiškou býti - nevěrnost milého

Jeptišky zpívat slyšeti - málo následovníků míti, s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti, pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů

Jeskyně, v nich se zdržovati - velká změna, v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí

Jesle - lichá práce

Jestřáb - žehravost

Jestřáby létat viděti - dobrá zpráva, žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati

Ještěrka - neštěstí, nepřátelé, od ní kousnut býti - mnoho trápení

Ještěrky viděti - pronásledování, neštěstí

Jetel obdělávati - štěstí v domě

Jetel čtyřlistý - štěstí, hledati - nespokojenost

Jetelové pole - nadějná budoucnost, kvetoucí - jiným budeš užitečný

Jezdce, jak s koně spadne viděti - škoda, když se mu zase na koně pomůže - štěstí, s koně slézat viděti - přítele ztratiti

Jezditi na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš

Jezditi ve vozíku - velká ztráta

Jezditi v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván

Jezdit viděti - nepřízeň

Jezditi a převrhnut býti - brzká nehoda

Jezero, na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek, na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce

Jezevec, jej chytiti - změna obydlí

Ježek - zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného

Jinovatka na poli - slabost

Jiskry - dobrý příjem

Jíst viděti - pozvání, k jídlu býti pozván - ctěn býti

Jísti sám - budeš oklamán aneb nemocen, nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc

Jitřenka ( hvězda ) - štěstí
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama