PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář K-M

24. února 2009 v 12:04 | luciš
   Kabát úzký míti - nemoc, s kožešinou - bohatství, roztrhaný - neopatrnost, černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví

Kabát pěkný nový dostati - šťastný se státi, vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš, plný skvrn neb fleků míti - osočování

Kabát - svou hanbu chtít ukrýti

Kabela pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí

Kadeře viděti - pyšný býti

Kadeře obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti, zkrátiti - oklamání

Kadidelnici viděti - pochlebování poslouchati

Kadidlo - zrádci a lichotníky obklopen býti

Kachny viděti - velké cti se ti dostane, plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš, chytiti - zdar tvému podnikání, chtít chytiti - ztráta

Kalamář převrhnouti - potká tě velké neštěstí

Kalamář - nevěrně zrazen býti, míti - nějaké nebezpečí přemoci

Kalendář viděti aneb míti - zachovalejší život vésti

Kalhoty viděti aneb oblékati - pokoj a jistota

Kaluž viděti - nechuť míti, do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti, přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti

Kamarády viděti - máš se před nimi co chrániti

Kámen, přes něj krok udělati - strasti a trápení, viděti - vyzrazení tajných předsevzetí, kamenem házeti - mrzutosti způsobiti, kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati

Kámen čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti

Kameny lámati - pozemky získati, otesávati - za dobrou práci odměněn býti, ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání, pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti

Kameny čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti

Kamna viděti pěkná - mírný život vésti, rozpálená viděti - marnotratný býti, na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati, v nich oheň míti - bohatství

Kamna, na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci, zbořit - smrt

Kanárka vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení

Kance divokého viděti - strachovati se, zastřeliti - vysvobození, jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti

Kancelář viděti aneb v ní býti - velká ztráta

Kapesní nůž - chudoba

Kapitál v penězích - chudoba

Kaplan - statek

Kaple - vnitřní zármutek

Kapouna viděti - starost a dlouhá chvíle

Kapra viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti

Kapustu jísti - smutek, starost, viděti - mrzutost

Karabáč - zlost

Karafiát viděti - najdeš dobrého přítele, trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti

Kárati někoho - ztráta, sám kárán býti - zisk, užitek

Kardinála viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání

Kartáč - pomlouvání

Kartáčem hlavu česati - dostaneš hosta

Karty hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi, sám hráti - do hádky přijíti

Káru aneb vůz táhnouti - špatné poměry, viděti - nic dobrého, z ní vystupovati - ztráta cti

Kašel - tajemství

Kaštan ( strom ) - spěch

Kaštany viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství

Kata viděti - rozžehnání

Kavalír - ztráta

Kavárna, v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného

Kavku viděti - nedobré zprávy

Kávu pražit viděti - mrzutost a nesnáze, píti - přijdeš do zlých klevet

Kázání slyšeti - bohabojnost

Kázati sám - k bohabojnosti býti veden

Kazatele viděti - brzká nemoc, při pohřbu - dědictví

Kazatelnu viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti

Káznice, v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí

Kdoule trhati - budeš se zlobiti, viděti - závistníky míti

Kejklíře viděti - do zapletených záležitostí přijíti

Klacek - námaha, obtížnost

Kladivo viděti - násilné s tebou zacházení, s ním pracovati - dobrý zdar, kladivem někomu vyhrožovati - protivení se

Klasy, sbíráš-li je - dobrý obchod, věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení

Klášter jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti

Klášter - poklid, do něj jíti - velké požehnání

Klavír viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli

Klec, ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku, prázdnou - nebezpečí, když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti

Klec - žalář

Klystýr - zmatek ve tvých záležitostech

Klečeti - čest vzdávati

Klekání slyšet zvoniti - pokoj a klid

Kleknouti - pod pantofel se dostaneš

Klenoty - chudoba

Klenutí viděti - umříti

Kleště bráti - ke zlosti puzen býti

Klíč zlodějský viděti - budeš okraden, najíti - překazíš krádež

Klíč udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti

Klíč najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti, hledati - nepořádek v práci, ztratiti - mrzutost způsobiti

Klíč viděti - dobrou hospodyni dostati, klíče dohromady sbírati - zisk, dobrý obchod, míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti

Kličky na různý způsob vázati - marnost, viděti - namáhavost

Klih, s ním se zamazati - nečistota

Klín aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti

Klín - těžká práce

Klížiti něco dohromady - milujícím nápomocný býti

Klobásy jísti - brzká slavnost

Klobouk viděti - svobodu ztratiti, na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti, míti nový - štěstí a prospěch, pěkný míti - přijdeš k vážnosti, špatný míti - nepříjemné okolnosti

Klobouky, mnoho viděti - velký obchod

Klouzačka, na ní jezditi - pomíjející radost

Kmotrovství, býti požádán za kmotra - žebrota

Kněze viděti - pobožnost

Kniha - chudoba

Knihy vážné čísti - dostane se ti cti, čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti, z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti, spálit viděti - očekávané radosti ztratíš, koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti, v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati, pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu

Knihař - dobré časy

Knihovnu viděti - budeš potřebovat advokáta, máš-li sám - dostaneš dobrou radu

Knihtiskař - někdo tě očerní

Kníry - odměna, u ženské - něco hrozného se dozvíš, šedivé - marná radost

Knížecí osoby viděti - čest, s nimi mluviti - závist, vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti

Knížka modlitební - útěcha v soužení

Knoflík - výhra

Koberce viděti - oklamán býti, dělati - veselost, dobrodiní

Kobylky viděti - krátké trvání šťastného postavení, usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti

Kobylu hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati, škaredou - rozpustilou manželku dostati

Kocábku plavat viděti - tiché živobytí, v ní plavati - nejistá věrnost, potopit viděti - úplná ztráta lásky

Kočár, z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti, v něm seděti - čest, bohatství

Kočky krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti, míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti, vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení, jísti - cizoložství, před nimi se brániti - napadení od zlodějů, od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš

Kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti

Kohout, když snese vejce - sláva, čest a štěstí, chytiti ho - do rozepře přijdeš, kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš, viděti s velkým hřebenem - oblíben býti, kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod

Kojiti - chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství, když má žena mnoho mléka - nemoc dětí

Kojná - nemoc a bída

Kojnou, máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství

Kokardu viděti - zmužilost a počestnost

Koktati - pevné předsevzetí udělati

Kola - nemoc, když jsou rozlámaná - velké zdržení, dělat viděti - jiným nápomocen býti

Koláče péci aneb jísti - dobře

Kolébku, když vidíš děti kolébat - úrodnost

Kolena, bolavá míti - nemoc, špatný obchod, slabá míti - nemoc, po kolenou lézti - chudoba a nouze, když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba, zdravá - proměnění smutku v radost

Koliku míti - rodinné trampoty

Kolo - změna

Kolo štěstěny viděti - neštěstí

Kolovrátek viděti - nestálost, na něj hráti - veselá mysl

Komáry viděti - od nepřátel obelstěn býti

Komedianty viděti - s lehkomyslnými se sejíti

Kometu viděti - drahé časy, s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva

Komín viděti - vyražení

Komíny, z nich kouřiti se viděti - zámožnost

Kominíka viděti - falešně obžalován býti

Kominík - zábava

Komnata, je-li v ní svobodná osoba - svatba, pro ženaté a vdané - mrzutost

Komornou viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy

Kompas - obdržíš dobrou zprávu

Koncert, na něm býti - strast, slyšeti - radosti dožíti

Koně vraného - ukrutnost, na něm jezditi - zlost

Koně starého šedivého viděti - trpké dny zažíti, cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti, zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí

Koně a ženské najednou viděti - zrada, klopota, velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství, zkrotiti - brzké štěstí, na něj sedati - cti dosáhnouti, někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství.mrtvého viděti - radost, na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt, do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře, který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání, viděti divokého - radosti dožíti, pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti, dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti, hubeného - ztráta vážnosti, padnout viděti - potká tě brzy neštěstí

Koně, hnědého viděti - potupen býti, červeného - štěstí, na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti, z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti

Koně utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti, pěkného černého viděti - spokojenost, zlatohnědého - nestálé zdraví, bílého - nevinnost ctíti a vážiti, strakatého viděti - marnivé povahy býti, na něj sedati - ctěn býti, bílého - ctnostnou manželku, černého - zlou manželku, ztráta, mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš, pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš, sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš, probodnout viděti - milenku ztratiti, kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati, shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen, vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš, na něj nasedati - chlubivost, na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš, splašeného viděti - část svého jmění ztratíš, krmit viděti - zámožným se staneš, zapřahat viděti - cestovati, plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti, prodávat viděti - dobré řízení míti

Konev - dobré poselství, z ní píti - radost

Konev aneb džber plné vína viděti - velké příjmy, plné vody viděti - jistý postup, plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí

Koníčka viděti - slavnost

Konipáska viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti

Konopí přísti - domácí přičinlivost

Koňský ocas - vyznamenání vysoké

Kontrakt uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí

Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví

Kopí aneb píku míti - čeká tě hádka, s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopí - uznání

Kopřivy - hanebné přenáhlení

Kopyto - každý zůstaň u svého řemesla

Korbel - náklonnost k pití, prázdný - opíti se, rozbíti - pro pití si děláš škodu

Kord v ruce - radost a čest, s ním šermovati - radost přátelská, nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným, darovati - radost, s ním bodnut býti - dostaneš službu, s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest, když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce, neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem, ztratiti - chudoba, tesknota

Kornouty ( mnoho ) viděti - cizoložství se dopustiti

Koroptve viděti - všelijaké choutky míti, stříleti - rád vídán býti, jísti - zapuzení zlých myšlenek

Korunován býti - smutek

Korunování krále aneb holdování - okamžité štěstí

Korunu z květin míti - nekalé radosti, z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc, vzíti - důstojnost a vážnost, stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš, ze zlata na hlavě míti - marnivost, myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti

Kořalku píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje

Koření jísti - je ti záviděno

Kořeny v zemi - hádka, svár, kopati - pracovitost, kořeny jísti - kvetoucí zdraví, v lékárně když vidíš - nemoc

Kost slonová - chudoba

Kostel viděti - zdržení od špatného předsevzetí, do kostela jíti - bohabojnost, v něm se modliti - dosáhneš své žádosti, když hoří - špatné úmysly, když padá - čeká tě neštěstí, v kostele rozprávěti - chyby dělati, okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati

Kosti - mnoho práce dostaneš, ohryzovati - starost o živobytí, od mrtvol když vidíš - trápení, velká nouze, též lež

Kostky, s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění, hráti a vyhráti - po příbuzném děditi, viděti - nepřátelství a nejednotnost

Kostnice - nebezpečí života

Kostru viděti - strachovati se, lidskou - mnoho nehod

Kosu míti aneb viděti - urážka od nepřátel, potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi

Koš nositi - starost o budoucnost, míti aneb viděti - rozmnožení rodiny

Košile práti - oblíbeným býti

Košili, svléknouti - trpké oklamání, míti na sobě roztrhanou - dobře, oblékati - pečlivost v zaměstnání, špinavou - nedbalost

Kotrmelce udělati - ztráta služby

Kotvu viděti - přání a naděje se ti vyplní, vyhoditi - přijdeš do nebezpečí, viděti zlomenou - budeš trpce zklamán

Koukol - překážky

Koule viděti - zlé časy, s nimi hráti - mrzutost, od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati, do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš, koule olověná - dobrá zpráva, železná - neštěstí, když koule nabíjíš - zlé svědomí

Koupati se v čisté vodě - štěstí a zdraví, v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží, v plné vaně - nemoc, v kalné vodě - neštěstí, koupati se někoho jiného viděti - ztráta

Koupel, připravuješ-li ji - obležení města, vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou, vlažná - zdraví, štěstí, radost

Koupiti něco, mimo ocel a železo - štěstí

Kouř - zdánlivé štěstí, z komína - námluvy, v domě - utiskování od zlých lidí, se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce

Kouřiti - k většímu důstojenství přijíti

Kousati - protivenství

Kousnutí od zvířete aneb hada - žehravost

Kovadlina - dostaneš stálou práci

Kovat viděti - mnoho práce, slyšeti - něco nepříjemného

Kozla skákat viděti - rozpustilé kousky uvidíš, od kozla potrkán býti - do hádky se dostaneš

Kozla jen tak viděti - dědictví, když tě chce trkati - bojácnost

Kozu míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí, černou - nesnáze, bílou - štěstí, dobrý zdar v obchodu

Kozy - bohatství

Kožešinu viděti - prospěch v obchodu, obléci - vážnosti dosáhneš, darem když obdržíš - mnoho dobrodinců

Krajinu hezkou viděti - dychtivost

Krále aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest, umřít viděti - něco nového se dozvíš

Králíky viděti - slabost, jísti - zdraví, bílé - radost, černé - smutek, zabíti - ztráta, ošizení

Krám, okolo něj jíti - pokušení vzdorovati, do něj vejíti - obchod započíti

Kramář - zpustlý život

Krápník, pod ním stát - do nepříjemností se dostati

Krávu dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství, pást viděti - dobromyslnost, tučnou viděti - mnoho štěstí míti, hubenou - starosti, počestnost, dojiti - štěstí

Kredit aneb úvěr - velký zisk

Krejčího pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Krejčího do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení, od krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci

Kresby pěkné - mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti - vážený býti

Krev, když teče od spícího - dojdeš ke škodě, čistou plivati - bohatství, hustou plivati - trápení, když teče od někoho - sváry, když teče mnoho - bohatství, když kape na zem - můžeš býti spokojen, když vidíš hezky barevnou - veselost, když ji sbíráš id zvířete - obchod se bude dařit, když jsi od krve - přijdeš k úrazu

Kristus, jemu se klaněti - radostí se dožiješ, ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza

Krista mluvit slyšeti - veselost

Krk oteklý - štěstí, viděti - dobré znamení, velký a tlustý míti - štěstí, malý a tenký - neštěstí, když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc, křivý - posměch, hanba, potupa

Krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu, děti krmiti - starost v domácnosti

Krokodýl - nebezpečí

Kroupy - smutek, starosti

Krtek - mravně jsi zaslepen

Kruh - chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití s bouřkou - zmaření tvých přání

Krůty viděti - poblouznění mysli

Křepelky viděti - špatnou novinu slyšeti, slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš, jísti - hodování milovati

Křídla - zisk v obchodě

Kříž květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba, převalený - zmaření nadějí, stát viděti - štěstí a radost, nést viděti - smutek a nesnáze

Křížová cesta - nemáš pevné odhodlání

Křoví, v něm se ukrýti - nebezpečí

Křtiny - manželské požehnání

Kufr naplněný - bohatství, prázdný - nedostatek

Kuchař - zbytečné vydání

Kuchařka - hospodářství

Kuchyň - klevety

Kukačka - se samolibými lidmi se setkati

Kukuřice - výhra

Kulhati sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár

Kulíšek - mrtvý

Kůly do země zarážet - těžká práce, špičaté dělati - připravovat užitečný obchod

Kunu viděti - před zloději se chraň, zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi

Kůň, na něm jezditi - brzké dokončení podnikání, když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě

Kupa sena aneb slámy - bohatství

Kupec - zisk

Kuřátka jísti - zádumčivost

Kuří oka aneb bradavice - úmrtí

Kuše aneb puška, rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost

Kutna - požehnání

Kůže - dobrý trh, vydělávati - velmi zle

Kuželky hráti - odvážný obchod započneš, padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti

Kvákat slyšeti - dobrá zpráva

Kvasnice jísti - dlouhotrvající nemoc

Květák - čest a užitek

Květináč s krásnými květinami - rozmnožení bohatství, rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti, darem obdržeti - oblíben býti

Květiny trhati - zisk

Kvitanci obdržeti - odpuštění chyby

Kvočna - dobrý zdar

Kyčle hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti, když jsou ošklivé - nezdar

Kýchati - dlouhé zdraví

Kyrys viděti - důstojnost nabýti

Kyrysník - křik, nepokoj

Kytaru viděti - veselost

Kytka, když ji dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna

Kytku z květin vázanou dostati - vyznání lásky

Kytky, když jsi jimi okrášlen - radost, vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti, sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek, sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává, máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek
L
   Labuť viděti - pyšný býti, líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti, na lukách běhat viděti - nemotornost, viděti - štěstí manželské, plavat viděti - nad utrhači zvítěziti, černou - domácí neštěstí, zpívat slyšeti - blízká smrt

Láhev viděti - veselost, je-li roztlučená - smutek

Lampu rozsvítiti - někomu poraditi, zhasnouti - jiným dobrou vyhlídku pokaziti, rozsvítit viděti - zamilovat se, zhasnout viděti - práci ztratiti, viděti rozžehnutou - protivenství, zhasnout viděti - pomatení smyslů, nositi - srdnatý býti

Lano od korábu - do mrzutého postavení přijíti

Laň míti nebo viděti - rozmnožení bohatství

Lasičku míti - hádky, viděti - svár, hádku se zlou ženou

Lásku upřímnou k jedné osobě míti - vyplnění žádosti

Lať - tvé namáhání není nadarmo

Lávku přes vodu jdoucí - postrašen býti

Lazebna - dlouhotrvající nemoci

Léčivé rostliny, vidíš-li nebo jíš-li - konec práce

Led v létě viděti - marné počínání, na něm padnouti - blízká nehoda, led a sníh viděti - všelijaké překážky, na něm se klouzati - mylná láska

Ledvinky - neštěstí, smutek, velké a silné viděti - zdravou barvu v obličeji míti nebo dostati, jísti - zapomnětlivost, krájeti - nepřátelství

Lehátko - panství

Lejno člověčí - bohatství, peníze, v něm choditi - nemoc, chudoba, bída, s ním pomazán býti - hanba a nouze

Lék užívati - hru ztratiti

Lék, když je tobě předepsán - delší nemoc, užívati - neštěstí, rád užívati - znamená nemoc a starost, dáš-li někomu jinému - štěstí ve hře a obchodu, užívati - znamená neštěstí a úpadek

Lékaře viděti, jak raněného obvazuje - v tvé rodině se bude někdo ženiti, viděti - stálé zdraví, nemocným uzdravení, zdravím nemoc

Lékař, když s nemocným přívětivě mluví - budeš brzy churavý

Leknutí - radost

Lemování krásné nositi - hrdým býti

Len viděti - domácí šetrnost, přísti na tenká vlákna - dobrý byt získati

Lenivost - onemocnění

Lenošku míti - ke cti přijíti

Lepiti něco - přátelství

Les javorový viděti, stojíš-li pod ním - příjemný výlet, viděti s pěknými stromy - naděje na lepší časy, v lese se procházeti - zámožným se státi, v lese zpívati - veselé časy, hořet viděti - velkou škodu utrpěti, v tmavém lese býti - smutek

Lesk - znamená zkázu

Lesní roh, na něj troubiti - nepokoj, mrzutost

Lešení viděti - nebezpečné podnikání

Léto - veselost

Lev, od něho býti napaden - s velkomyslným člověkem do hádky přijíti

Lva zavříti - starost a nouze, zavřeného viděti - vítězství nad nepřáteli, na lva vystoupiti - přízeň velkých pánů, před lvem se třásti - mocnou osobu míti za přítele, lva přemoci - štěstí ve věcech, s ním se potýkati - silné podezření, viděti - udivený býti

Levandule - trápení

Levharta viděti - zastrašen býti

Levo, s levou rukou něco dělati - upřímnost

Lézti po něčem vzhůru - šťastný výsledek

Ležeti v posteli aneb někde jinde - smutek

Líbati ženu - náklonnost k druhému pohlaví, muže - vyhazov dostati, viděti - smutek, cítiti - těžkomyslnost, ruce - štěstí v lásce, obličej - dobrý výsledek

Líbeznou vůni vdechovati - cti dosáhnouti, bohatství obdržíš

Libra - zisk

Licousy míti - stálé zdraví

Líčidlo potřebovati - marným se státi, viděti - nevěrnými lidmi jsi obklíčen

Lidi hezké viděti - radost, zdraví, pohodlí, neznámé - dobře, veselé a upřímné - šťastných dnů se dožiješ, s veselými jednati - povzbuzení k podnikání, se smutnými - na neštěstí jiných se podíleti, zavřené viděti - do rozpaků přijdeš, vousaté viděti - ke zlosti jsi nakloněn, vidět býti - odhalení skrytých věcí

Lidi viděti černé - zlé, divoké a bílé - starost, ale přátelství

Lidské obrazy vytvářeti - těm, kteří mají děti, a učitelům dobře

Lidský trus ve svém domě míti - nečistota, do něj šlápnouti - všelijakým případnostem podléhati, viděti velkou hromadu - všelijaké trampoty

Lichotiti někomu - pro svou ochotu se staneš šťastným

Lichotníkům naslouchati - sám sebe oklamati

Lijavec - marné namáhání

Lilie, v zimě viděti - sebeklam, v létě - vyplnění žádosti, roztrhati - pro svou zpupnost mnoho trpěti, bílé - v nevinné lásce žíti, žluté - důvěry zbaven býti, zlomiti - svedení, v pokoji míti - nepatrnost

Lípa - veselost

Listy opadat viděti - nemoc, suché - zdraví, zelené viděti - něčeho příjemného se dočkati, zvadlé a opadané viděti - zmaření tvé naděje

Lišej - bohatství

Liška - pochlebníka odhaliti

Lišky krotké - falešné přátelé, honiti - přátelství, usmrtiti - vysvobození z nebezpečí

Líbati, velký kus - něčeho příjemného se dočkati, přitom spadnouti - zlé záležitosti, ve velkých výškách - hrdost a pýcha, bez křídel - štěstí a radost, k nebi - nemocným smrt, pocestným štěstí, s ptáky - je dobře

Litovati jiného - neštěstí

Lněný olej - zisk, lněné semeno - snaživost

Loď, na ní plouti - do nebezpečí přijíti, viděti potápějící se - velké nebezpečí, na moři jak pluje - dobrý obchod, která nemůže z místa - nemoc, na loď vstupovati - nebezpečné příhody, do přístavu vplout viděti - nebezpečí šťastně ujíti, stavěti - velké podnikání zamýšleti, s napnutými plachtami odjíždět viděti - loučiti se, s množstvím lidí viděti - vystěhování, ztroskotat viděti - do velkých nesnází přijíti, shořeti - velká ztráta, bez stěžňů a plachet - vysvobození z nouze, s vlnami zápasit viděti - velké sužování snášeti, zakotvenou viděti - ve svém předsevzetí pevně státi

Lodička, s ní na čisté vodě plavati - vyhlídka do budoucnosti

Lodní suchar jísti - zdraví a zámožnost

Lokaje viděti - tajná radost, v kočáře viděti - láska k nádheře

Loket viděti - dar obdržeti

Lopatu viděti aneb s ní pracovati - řízení bez výsledku

Los vytáhnouti - výhra, šťastná čísla 18, 28, 29, 73

Los loterie viděti aneb čísti - dobrý zdar v počínání, když nemůžeš na něm číslo přečísti - marnotratnost, do slosovacího bubnu sahati - ucházeti se o nevěstu, také však povážlivý obchod započíti, při tahu býti přítomen - velmi dobře

Losa chytiti - štěstí

Loučiti se - věrné přátelství a štěstí na výhry

Louka, po ní choditi - pro statkáře dobře, pro druhé zle

Loupati něco - smrt příbuznému

Loupežníci, jimi býti chycen - něco nejmilejšího určitě ztratíš

Loupežník - budeš pomluven a oklamán

Loupiti v kostele - rouhání

Loutka - povyražení, odrostlým omrzelost, starým žalost nebo starost

Loutna, na ni hrát - přítomnost na užitečných zábavách

Lóže v divadle - mrzutosti

Ložnice - štěstí u žen

Lucerna zlodějská - neznámí nepřátelé

Lucernu se světlem nositi - prozřetelnost, rozbíti - bloudění, svítit viděti - dobrou radu obdržeti

Lusky jísti - člověka omezeného rozumu poznati, otevírati - vynalézati

Lvici s mladými viděti - štěstí

Lvy s mladými viděti - do nebezpečí přijíti, s nimi se hráti - nepřátele zase za přátele míti, od nich pronásledován býti - opuštěn býti, zabíti - své nepřátele přemoci, zkroutiti - náruživost se odřeknouti

Lýtka hezká a kulatá míti - štěstí a radost, oteklá, bolavá, hubená míti - nemoc, škoda

Lžíce viděti - jako host pozván býti
M
   Magnet - zamilovat se

Mák viděti - netrpělivost, dostati - uspokojen býti

Malíře pracovat viděti - vysokého stáří dosáhnouti

Malomocný - protivenství

Malovat někoho - špatné časy, sebe samého - dlouhý život, též hledání partnera

Mandle jísti, sladké - chválen býti, hořké - kárán býti

Mandlové stromy aneb ovoce viděti - zbohatnouti

Mandlové dřevo - v rozpacích býti o peníze

Manželku svou bíti - sváry manželské

Manželství, je-li dobré - neštěstí, je-li zlé radost

Markytánku viděti, s ní mluviti - vysvobození z velké nouze

Máry viděti - dostaneš dědictví

Máslo míti aneb tlouci jej - pohodlné živobytí, jísti - svár s příbuznými

Maso pěkné viděti - radosti se dožiješ, jísti - do dobrých okolností se dostati, krájet viděti - dědictví

Maso psům házet viděti - opovrženě se s tebou zachází

Maso lidské jísti - opovržen býti, těhotným dobře

Mast dělati - nemoc, z lékárny míti - naděje na uzdravení

Maškarní bál - šibalem býti

Maškaru viděti - šibalství, hádka

Mateřídoušku viděti aneb voněti k ní - starost a zármutek

Matka, s ní mluviti - příjemné poselství, matku viděti, která již zemřela - setkati se s člověkem, který umře, zemříti viděti - dlouhý smutek, vidět se modliti - polepšení ztratiti

Meč - dožíti se cti, rozlámati - zlé znamení, na nebi viděti ohnivý - trest

Med jísti - churavost, též štěstí v obchodu

Medaile když vidíš - záviděti jiným jejich vyznamenání

Medovinu píti - přátelství se Židy

Mech - špatný zdar obchodu

Melouny jísti - nemocným uzdravení, zdravým dobrá naděje, koupiti - nehodnému člověku své přátelství nabízeti

Meruňky jísti a míti - radost a štěstí

Měření vlastního domu a zahrady - proces

Měření těla - smrt

Měsíc když svítí - náchylnost k samotě, krásně když svítí - věrnou láskou budeš obdařen

Měsíc v první čtvrti viděti - rostoucí láska, půlměsíc - nevěrnost, ve vodě viděti - s krásným děvčetem známost učiníš

Měsíc svíticí na tebe do postele - veselých dnů se dočkáš

Měsíc přibývající viděti - smrt velkého pána

Město stavěti - štěstí a veselost, viděti velké, lidnaté - cestu konati

Měšec - dostane se ti brzy štěstí

Měšťanem se státi - nemocným zle, zdravému výlohy

Metlu viděti - mrzutost, nevěra, milenky

Mezka spatřiti - buď na pozoru, máš nepřátele

Míčem házeti - ustavičný svár

Milenka, u ní býti - pokušení

Milovník, u něj býti - velké radosti

Mince míti zlaté - neštěstí, stříbrné - nic dobrého, falešné - posměch

Mincovna, v ní pracovati - štěstí

Mír uzavříti mezi bojujícími - smutná zvěst

Mísu viděti - budeš hostem

Mládenec, od něj býti milována - příjemné časy

Mladým býti - zlo

Mlátit viděti - s nestydatým člověkem něco míti

Mléčná jídla jísti - změna životní situace

Mléko, plná prsa jej míti - u mladých žen obtěžkání, u starých bohatství, v nádobě viděti - své zdraví šetři, píti - spořivost a z ní dobrý zdar, rozlíti - neopatrnost

Mlha, hustá - zamotané věci, ze země vystupovat viděti či z vody - dobrý rybolov

Mlsati - štěstí v obchodě

Mluviti, s člověkem - oblíben býti, se zvířaty - bída, starosti, aniž bys věděl co - pomatenost smyslů

Mlynář - pro velkou spravedlnost ke škodě přijíti

Mlýnské kolo, do něj se dostati - velké nebezpečí

Mnichy viděti - úklady, zpívat slyšeti - někdo z rodiny ti onemocní

Moč - nečistota, pronásledování, zbytečné výlohy

Modliti se - duševní poklid a radost

Mokrým býti - zahanbení

Moly chytati, létat viděti - potutelnost, nástraha

Morek v kostech - štěstí

Moře, do něj spadnouti - neštěstí, škoda, jasné viděti - radost, v něm plavati - nebezpečné podnikání, v něm zahynouti - vlastnímu neštěstí jsi vinen

Mořské ptáky viděti - nebezpečí

Mořskou pannu viděti - pronásledován aneb zrazen býti

Morušový strom - bohatství a úroda

Mosazné věci - šibalství zlých lidí odhalíš

Mosazný plech řezat viděti - s milou známostí se rozejdeš

Most - do cíle dojdeš přes nesnáze

Mosty viděti - tvému podnikání nehrozí nebezpečí, rozbořené - nesnáze, jíti aneb jezditi přes ně - půjdeš na návštěvu

Motýl - nestálost, nevěra, nesnáze

Mouchy bez křídel - radost, štěstí, mouchy létat viděti - štěstí, čest, od nich býti poštípán - budeš ošizen, zabíti - nepřátelství odraziti

Mouku míti - doma štěstí, s moukou pracovati - býti dobrým hospodářem, hospodyní, ve mlýně mlíti - štěstí a bohatství

Mozek jísti - moudré chování

Moždíř - příjemná návštěva, štěstí

Mrákoty, mdloby, přepaden od nich - nemoc bez nebezpečí

Mramor - ztráta přítele, různice

Mravenci - chraň se zahálky

Mrtvým býti - dlouhé živobytí

Mrtev býti a zase obživnouti - čest a vážnost

Mrtvého líbati - nemoc

Mrtvé v rakvi viděti - dobře, líbati - dlouhý život

Mrtvé korunovati - dlouhá nemoc, zase oživnouti viděti - újma, škoda, s nimi jísti - velké hodnosti dosáhneš

Mrtvé pochovávati - drž se svých povinností, na bojišti - do zármutku se dostaneš

Mrtvolu do hrobu spouštět viděti - milujícím brzké rozloučení

Mrtvoly - zpráva od příbuzných

Mrzák - nenadálá pomoc

Mrzutost - nepředvídaná radost, též dobrý zdar v obchodě

Mříže - vysvobození ze smutného stavu

Mše, býti na ní přítomen - nastávající radost

Mučit viděti, sebe nebo jiného - vysvobození od smrti

Muka zkoušeti - velké násilí snášeti

Mušle - smutná zpráva zdaleka

Muž - zdraví a síla, vousatý - zlost

Mýdlo dostati - přátelé tě osvobodí od nesnází, míti - ošizen nebo oklamán budeš - viděti - po kluzkých cestách choditi

Myrta - brzy se zamiluješ nebo provdáš

Myslivec - lehkomyslnost

Myši v pasti chycené - vítězství nad nepřítelem, chytati - předcházet skutkům zlých lidí, pískat slyšeti - před nebezpečím varován býti

Mzdu obdržeti - ztráta

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama