PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář N-O

24. února 2009 v 12:03 | luciš
N
   Nábřeží viděti - ochrana před nepřítelem

Nádeníky zaměstnávati - dobré řízení míti, propustiti - nebezpečí pro souseda, zaplatiti - náklonnost lidí

Nádhera - snížení výdělku

Nádoby roztlučené viděti - leknutí a hádky, na pití rozbíti - budeš pokárán

Nahého muže viděti - strach a hrůza, je-li hezký - dobrý obchod, hezkou paní nahou viděti - čest a štěstí, je-li stará a škaredá - posměch a neštěstí

Nahý býti - chudoba, bída, běhati nahý - máš falešné přátele, s milou tobě osobou v koupeli býti - zdraví, dobrý prospěch

Najíti něco - neštěstí

Nakupovati - užitek

Napájeti - rozveselení

Nápisy na náhrobcích čísti - smutek

Nápoj, píti dobrý - své zdraví milovati, připravovati - brzká nemoc v rodině

Náprstek nositi - marná snaha

Náramek, obdržíš-li jej darem - budeš milován

Náramky si připínat - tajná láska

Naroditi se - pro muže znamená ztrátu ženy, chudým dobře, živnostníkům špatně

Nářadí stolařské míti - dobrý prospěch a štěstí

Nářadí domácí viděti - štěstí v manželství

Nástroje hudební, hráti na ně aneb viděti na ně hrát - blízkým příbuzným smrt

Natahovati se - smrtelné úzkosti

Natírati něco, černě - nemoc, červeně - radost, bíle - pronásledování

Náušnice, najíti - štěstí a výhra, ztratiti - mrzutost

Návštěva u lékaře - užitek

Návštěvu dostati - tvé štěstí roste

Návštěvy dělati - hádku začíti

Nebe, jasné viděti - mnoho radosti, červené - mnoho rozepří, zamračené - mrzutost, květinami poseté - pravda zvítězí, slunce na nebi viděti - vysvětlení záhady, do nebe vejíti - Bůh vyslyší tvé prosby, na nebi mnoho mraků viděti - nestálost

Nebesa v ohni viděti - pronásledování, chudoba, nesnáze

Neduživým býti - od nemoci pokoj

Neduživé viděti - nemoc a starost

Nehty na prstech růst viděti - dosáhneš vysokého stáří, na rukou a nohou dlouhé míti - velký zisk, krátké míti - smutek

Nemoc hlavy aneb krku - oteklinu dostati

Nemocnice - dobré živobytí

Nemocné navštíviti - dobrý skutek, těšiti - vyslyšení prosby, ošetřovati - štěstí a radost

Nemocným býti - zármutek, dojetí

Nepřátele míti - svým chováním pohoršíš společnost, s nimi mluviti - pozor na možnou škodu

Nepřítel, kterého obzvláště nenávidíš - trápení, neštěstí

Nestvůru viděti - trápení, zmaření nadějí

Neštovice dostati - podvodem zbohatneš, máš-li již neštovice - dostaneš peníze

Netopýr - nejistý výsledek v počínání, nemocnému uzdravení

Nevěstka aneb prostitutka - špatná společnost tě čeká, též hanba

Nevěstu viděti - dobrý obchod, blízká svatba

Nevinnost ztratiti - hanba

Nevlastní rodiče viděti - neštěstí a překážky ve všem

Neznámé viděti - štěstí

Němé viděti - čest, důstojnost

Němým býti - ponížení

Nitě - vystěhování, zamotati - dobře hlídej své tajemství

Noc, v noci choditi - zastavení obchodu, když se ti zdá, že spíš, tak tě čeká nemoc

Noční ptáky viděti - před započetím podnikání vše dobře rozvaž

Noční sovu letět viděti - zmatek v domácnosti, na domě houkat slyšeti - zlé znamení, viděti v klidu - spolčení s falešníky

Noční čepec nasaditi - pro svobodné brzké vdavky, pro ženaté nebezpečí dostat se pod pantofel

Nohy, máš-li jich mnoho - pro obchodníky štěstí, pro jiné nemoc nohou, jsou-li oteklé - budeš šťastný a bohatý celý život, zlomíš-li si nohu - ztráta, odklad cesty, jsou-li nohy ze dřeva - neštěstí, jsi-li do nohy kousnut - žárlivost, nohy useknouti - hanba a posměch, nohy míti lehké - přátelství, zdar v obchodě, bolavé - přátelé tě zrazují, silné - štěstí a zdraví, nečisté - zlá nemoc, umývati - čistotná domácnost, nohy čtyři míti - pronásledování ti hrozí, někomu nohy líbati - budeš pokořen, když ti někdo nohu uřízne - ztráta dobrého přítele, nohy viděti někomu uříznout - bída a nouze

Nos velký míti - spokojenost, rozdvojený viděti - různice, bolavý míti - lidem se ošklivíš, zacpaný míti - neštěstí, jsi-li do něj štípnutý - trest musíš vytrpěti

Notáře přicházejícího viděti - důležité noviny, psát viděti - podíl na dědictví, s ním něco projednávati - brzký sňatek

Nouze - čím větší je, tím více radosti užiješ

Novinku slyšeti - stane se opak tvého snu

Noviny čísti - posměch

Nudle - návštěva

Nulu ( číslo ) viděti - vážnost a jmění

Nůž viděti - pozvání do společnosti, odložiti - výstraha, brousiti - čekají tě rozepře, míti - pronásledování, též chudoba, s ním řezati - nestálost v zaměstnání, s ním se pořezati - posměch

Nůžky - užitek, dobrý obchod, často též pomluva
O
  Obědvati - neštěstí, ve společnosti - škodlivá marnotratnost

Oběsit viděti - zlých dnů se dočkati

Oběšen býti - nemáš žádné štěstí

Obchod vlastniti - nenadálé štěstí, přízeň velkých osobností

Obilí domů voziti - dědictví, obilí kositi - zisk a užitek, mnoho viděti - bohatství, hojnost, málo - chudoba, nedostatek, v klasech - štěstí, výhra

Obličej viděti hezký - do smrti daleko, hezké živobytí, škaredý - nepřátelství, smrt, krásný ve vodě viděti - čest a dlouhý život, obličej bez nosu - smrt

Oblohu jasnou viděti - štěstí, tmavou - smutek

Obočí husté - štěstí ( v lásce ), řídké - ztráta, černé viděti - očekávání se ti vyplní, též zdraví

Obojek míti aneb viděti - štěstí a zdar

Obraz, maluješ-li - kdo se učí, tomu dobře, darovati svůj vlastní - mrzutost, když vidíš vlastní - nestálost, hezkého děvčete - staneš se brzy ženichem, též hezké děti, obdržíš-li obraz darem - velká radost

Obrazy - dlouhé živobytí

Obruč na sud pobíjeti - přistoupíš k novému spolku

Obry viděti - dědictví, úspěch

Obydlí prohlížeti - v krátkém čase budeš mít dobré přátele

Obžalovati někoho - nepřátelství jiných, svou manželku - špatná zpráva

Ocas - soužení, když je dlouhý, koňský - pomoc od přítele, když je krátký - opuštěnost

Ocel - odháníš tajemnou věc

Ocet rozlíti - budeš špatně přivítán

Očarovati někoho - velká smělost, očarován býti - špatný obchod

Oči zavřené - zjistíš, že jsi byl oklamán

Očistec - hříchy páchati

Oční lékař - chyba se zase napraví

Oční víčka, jsou -li hezká a velká - vážnost, malá a zavřená - budeš opovrhován

Odpustky obdržeti - žaloba

Oheň viděti - s láskou lnouti ke své rodině, uhasiti - jedno řízení zastaviti - do ohně padnouti - velká škoda, přes oheň skákati - z mrzutostí se dostaneš

Oheň v kamnech viděti - dostaneš děti, uhasnouti jej viděti - nemocným smrt

Ohniště viděti - starati se o domácnost, před ním státi - brzký sňatek, šťastné manželství vdaným a ženatým

Ohnivé znamení na nebi - drahota, válka, nebezpečí

Okno, otevřené - štěstí a spokojenost, zavřené - tvrdé pronásledování, oknem prolézati - hádka, protivenství

Oko, černé - bída, modré - radost

Okovy viděti aneb míti - dlouhé uvěznění

Okraden býti - nevěra přátel

Okrasu míti na sobě - lakota

Olej do nádoby chytati - užitek, dobrý obchod, olejem býti politý - dobře, viděti rozlitý - ztráta, někomu dáti - zle, tlačit viděti - všelijaké pokušení, používati - stálé zdraví, páliti - marné namáhání

Olivový strom - brzký sňatek

Olivy jísti - mlsnost

Oloupen býti na cestě - ztráta příbuzného

Olovo - neustálé překážky a dlouhá nemoc

Oltář - útěcha a rozkoš, když je rozházený - trápení a velká starost

Opata viděti v taláru - mrzutost

Opice viděti - pochlebníci tě ošidí, mluvit slyšeti - svedení, zabíti - nepřítele přemoci, vidíš-li je tančit - mnoho rozkoší

Opilým býti - tvé jmění se zvětší, jsi-li opilý, aniž bys něco pil - zlé znamení

Opisovati - hanba

Oplatky jísti - hádka, viděti - brzy obdržíš očekávanou zprávu

Opuštěn býti - truchlivost

Orati - navrácení ženy a dítek domů, též dobrý obchod

Orel, když ho máš na hlavě - brzká smrt

Orly létat vysoko v povětří viděti - bohatství, štěstí v lásce

Ořechový louskáček v ruce míti - o něčem přemýšleti

Ořechy na stromech viděti - naděje na dobrý výsledek, tlouci - hodně radostí, loupati - dobrou stránku svého blízkého odhalíš, jísti - dlouhá chvíle, rozšlápnouti - promrhání jmění Osení žluté, bez klasů - nedodržení předsevzetí, pěkně zelené - velká naděje na brzký výsledek

Osla viděti - třenice, koupiti - šetrnost, na něm jezditi - k výsledku dojdeš pomalu, koupit viděti - brzké nesnáze, krmiti - dobrem se odvděčíš tomu, kdo si to nezaslouží

Oslí uši míti - poroba

Osočování - pozbytí vážnosti

Ostrov viděti - samota, na něm býti - obdržíš nějaký úřad

Ostruhy nositi - marnivost

Osypky na těle míti - nemocemi trápení

Oštěp aneb kopí viděti - nenávist a nepřátelství

Otec, jej mrtví mrtvého viděti - velmi zle, otcem se státi - dobrých časů se dočkati, otcem býti mnoha dětí - přibývání starostí

Otroky viděti - starost, bída

Otvory ve zdi - dobrá nálada

Otýpku nositi neb viděti - lživá zpráva

Ovce pásti - štěstí, jmění, když jsou bílé - věrné přátele míti, trkati se viděti - namáhání, nemoc, velké stádo viděti - spokojenost se současným stavem, ovce stříhati - velký zisk, zabíjet viděti - bezcitnost, mladé dovádět viděti - ve společnosti zábavným býti

Ovčáka, pastevce viděti - příjemné setkání

Ovoce na stromech viděti - dobré znamení, jísti - veselí se oddávati, česati - hodné sousedy dostaneš, v koších uložené viděti - dobrý zdar

Ovoce spadané - nehoda

Ozbrojiti se - budeš mít nepřátele

Ozdobu viděti - rodičům smrt
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama