PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář U-Ž

24. února 2009 v 12:01 | luciš
 Uctivým, k někomu býti - poníženost, jiný k tobě - dobré uvítání

Učence viděti - oklamán býti

Učení - něčeho nového se dočkati

Učitele vyučovat viděti - dobrý úsudek si o něčem udělati, učitelem býti - mnoho zlostí zažíti

Udici, viděti - budeš ošizen a pronásledován nevěrnými lidmi, ryby na ni chytati - dar

Udusiti se - brzké uzdravení

Uhelné doly viděti - sňatek s vdovou

Uhlí, viděti - utrhačnost, vzíti do ruky - škoda z nepozornosti

Úhoř, vytáhneš-li jej stáhnutého - vysvobození z těžké práce

Ucho, za něj tahán býti - upomínání, do ucha mluviti - poznat nepřátele

Ukazatele cesty viděti - na něco si vzpomeneš

Úl viděti - radost a užitek

Umírajícímu útěchu slibovati - do dobré pověsti se dostaneš

Umříti sám - dlouho na jednom místě zůstati, zase se zpět vrátiti - dobře, chtíti - zdraví, viděti - do zármutku přijíti

Umrlčí kosti viděti - různice, hádka

Umrlčí hlavu viděti - nějaké tajemství odkrýti

Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti - milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti

Umyvadlo s vodou - blízké úmrtí

Umývati se - bohatším býti

Uniformu míti - čest a sláva

Úpadek, bankrot - jistá záležitost se ukončí

Upadnouti - umříti

Útěk, někomu pomoci k útěku - pro dobrotu na žebrotu, sám utéci - nebezpečí šťastně ujdeš

Úzkostlivost srdce míti - brzká smrt

Úžlabina, výmol - zlé znamení, v ní vlka viděti - zlého nepřítele přemoci
V
 Vaditi se - nepokoj a nemoc

Váhy v ruce držeti - nejistým býti

Vandrovati - úmrtí, do Ameriky - ztráta, neštěstí

Vánoční dary, dáti - lakomost, dostati - chudoba a radost

Vápno - stavitelům vydání, ostatním cesta

Varhany, na ně hrát - ve svém povolání se zdokonalovat, slyšeti - zúčastníš se náboženské bohoslužby

Vařečka - veselost

Vázati něco - proces míti

Včely, viděti - dobré znamení, když létají kolem - zapletení tvých záležitostí, když je chytáš - mnoho vyhraješ, bodají -li tě - neštěstí se blíží, zabiješ-li je - opovržení

Vdovu viděti aneb s ní spáti - dobré zprávy

Vdovu aneb vdovce - nenadálá radost

Večernici viděti - marná naděje

Večerní hudbu slyšeti - blízké trápení

Večeře - těžký sen

Večeře Páně, jdeš-li k ní - štěstí a požehnání ve veškerém tvém počínání

Vejce, míti - domácí snášenlivost, zisk, najíti - nevěstou neb ženichem se státi, když ti upadne - nesvornost, klevety, jísti - nebudeš mít starosti o výživu, vejce nabarvené, též vařené - velká radost, když někdo na tebe vejce hází - pronásledování

Velblouda viděti - něčeho neobyčejného se dočkati, bohatství

Velikána viděti - hrozí ti záhuba

Velikonoce slaviti - smutek a zarmoucené dny míti

Velikonoční vajíčko darem dostati - vyznání lásky

Velrybu viděti - hrozné nebezpečí

Vemeno kravské - požehnání, dar

Vepřové maso - starost o budoucnost, jísti - v nynějším zůstati, vepřová pečeně - zdraví

Vědro - obdržeti útěchu

Vějíř - budeš ošizen, zdůvodněná žárlivost

Věnec z dubových listů plésti - budou uznány tvé zásluhy

Věnec nositi - poctu obdržeti, též vážnosti dosáhnouti, viděti zlatý - nemocným smrt, bohatým dobře, chudým zle

Věnec při pohřbu nebo na hrobech viděti - dědictví nebo ztráta, někomu k svátku dáti - přívětivost, z břečťanu viděti - velká naděje na trvalé zdraví

Věnce z ratolestí palmových, olivových, datlových a jiných podobných - manželům zdařilé děti, svobodným brzký sňatek, z voňavých koření - není nikomu dobře, z růží - všem dobře, nemocným smrt, z vosku na hlavě nositi - nemocným smrt, jiným dobře, dělati - pracovitost, vyplněná žádost, myrtový viděti - svatba

Věřitele, návštěva od nich - štěstí v tvém obchodu

Veselé poselství - nemoc, smrt

Veselý býti - smutek, špatná obchod

Veslovati - těžkou práci dostati

Vesnici viděti, hezkou - dobré příjmy, chudou - s tvým jměním to jde nazpět, ve vesnici bydleti - nevinné obveselení

Větry slabé - dobře, silné - zrádné osoby okolo sebe míti

Veverky, viděti - svobodným stav manželský, manželům děti, od nich pokousán býti - dostaneš zlou ženu nebo manžela, také zlé děti dostati

Vězení, v něm býti - hádka, nepříjemnosti, viděti - polepšení, do něj býti veden - utrhání na cti, uvězněn býti - ošizení

Věž, s okrasami viděti - velký zisk míti, sesypat se viděti - nastávající neštěstí, z věže spadnouti - nemoudré rady uposlechnouti, svítit viděti - do nepříjemného postavení přijíti

Vinárna, v ní býti - hloupé řeči mluviti

Vinné kmeny, sázeti - jiným radost učiniti, hrozny jísti, bílé - dobře, červené - zle, hrozny viděti krásné - vděčnost, řezati - nepředvídané rozloučení, darem dostati - známost učiniti

Vinný ocet - hádka, svár

Víno, jím se opíti - do hanby přijíti, píti - chudým zle, bohatým dobře, rozlíti - ztráta vážnosti, v láhvích najíti - šlechetnosti si vážiti

Vinohrad, v něm býti - veselost

Vítězství - velké pány viděti

Vítr hučet slyšeti - protivenství

Vlásenkář - neštěstí, smutek

Vlasy, dobře učesané, míti nebo viděti - přátelství, krásné, černé míti - zdraví, zrzavé míti - oblíben býti, šedivé míti - starosti, sobě nechat stříhati - nepříjemné věci se zprostiti nebo ulehčení starostí, zamotané míti - hádky v rodině, česati - rozepře uspořádati, plésti - spolky zříditi, ztratiti - zlých časů se dožíti, po cizích vlasech sahati - do nouze přijíti, v puse míti - hrozná smrt, dlouhé a bílé viděti - znamená dobře, viděti na rukou růst - je zle, černé, krátké a kudrnaté viděti - zármutek a trampoty

Vlasy dobře učesané - budoucí štěstí, všelijak barevné - rozepře, trápení, má-li muž jako žena - budeš od ženy oklamán, muže bez vlasů viděti - opovržení a nedostatek, barviti - přetvařovati se, upraviti - mladým lidem svatba, ženatým nebo vdaným vážnost

Vlaštovčí hnízda, rozbourati - nepřejícím býti, viděti - štěstí pro ten dům kde nějaká jsou

Vlaštovky, v hnízdě viděti - nastávající radost, do domu létati - něco nového se dozvěděti, viděti - radostnou zprávu obdržeti, létat viděti - brzké ukončení toho, co jsi si přál, šveholit slyšeti - smíření v započaté rozepři, hnízda stavět na svém domě viděti - klidný život vésti, mláďata vidět krmiti - s láskou o svou rodinu pečovati, na podzim se shromažďovat viděti - se svou rodinou spokojeně živ býti, v houfech létat viděti - velké přátelství

Vlk, s ním hráti - zvýšení radosti, vlka přemoci - zvítěziti nad svým nepřítelem,od vlka poraněn býti - ošizen, oklamán býti, vlka rozdrážděného viděti - zpozdilý, pověrčivý strach míti

Vlkodlaka nebo upíra viděti - do rukou lichvářů se dostati

Vnoučata, viděti, jejich nohy - stálý zdar

Vodní hady viděti - pro nemocné uzdravení

Vodní ptáky viděti - do nebezpečí přijíti

Vodní vlny viděti - něco, v co jsi doufal, se ti pokazí

Vodotrysk viděti vyschlý - trápení, starost

Vodu, čistou viděti - čistotu milovati, píti - zámožnost, ve vodě se potopiti - velké utlačování snášeti, ve vodě choditi - z nějakého nebezpečí se vysvoboditi, ve vodě se koupati - práci obdržeti neb od nějakého obvinění se ospravedlniti

Vodu teplou píti - nemoc, vařící, jí se popáliti - neopatrnost, do vody skočiti - pronásledován býti, po vodě choditi - přemožení všech překážek

Vodu hučící slyšeti nebo viděti- neútrpného soudce míti

Vodu svěcenou - pobožnost, zdraví, kalnou - po trápení radosti se dočkati, ve vodě skákati - bída a trampoty

Vodu, jiné v ní koupati viděti - s nepřáteli se smířiti

Voj u vozu - dosáhneš svého cíle

Vojáky viděti - trampoty, starosti, ztráta

Volat slyšeti sebe - brzká smrt

Voly, hlídati - radost, spolu se potýkati - láska, mír, od nich pronásledován býti - ošizení od služebníků, bez rohů - vítězství nad nepřáteli, míti - klid v duši, věrné přátele, tlusté viděti - brzké štěstí

Voly hubené viděti - hlad, drahota, zapřažené viděti - velmi dobře, když pijí - není dobře, trkající - nepřátelství

Vosa, od ní píchnut býti - starost a dlouhá chvíle

Vosk bílý viděti - nevinnosti se zastati, žlutý - obrátiti se na lepší cestu

Voskové svíce viděti - milost a požehnání, hořet viděti - velké námaze ujíti

Vousaté lidi - zlost

Vousy, máš-li zrzavé - falešné přátele, hezké a černé - zdraví, dlouhé - začneš dobrý obchod, šedivé - velký zármutek, u ženy viděti - mrzutost, vytrhané nebo oholené - ztratíš jmění a čest, nemáš-li žádné - čest a bohatství, vyškubati - neštěstí přibývá, tvé úmysly se rozplynou v nic

Vousy, když se o nich zdá mladému děvčeti že je má - brzká svatba, zdá-li se to vdané ženě - úmrtí muže nebo se od ní vzdálí, je-li těhotná - porodí chlapečka

Vozík, do něho sedati - radost, štěstí

Vozy pěkné viděti - řízení se vzájemnými osobami, ve voze jeti - poctěn býti, vidět jeti rychle - muset odcestovat

Vrabce slyšeti neb viděti - pomíjející láska a přátelství

Vrabců mnoho pohromadě viděti - zkáza, stříleti - sobě a jiným užitečný býti

Vránu jednu viděti - výhru udělati

Vrány, chytati - smutek, nepokoj, viděti - smrt, na stromě viděti - shromáždění příbuzných, křičet slyšeti - zlé zprávy dostati

Vrásky míti na obličeji - až do stáří mladiství vzhled zachovati

Vrátný - přijíti do utrhačných pomluv

Vraždu spáchati nebo spáchat viděti - jistota, dlouhý živost

Vrch, stojíš-li na něm - odstraníš všechny obtíže z cesty, je-li vrch vojskem obsazen - potká tě neštěstí, vstupuješ-li na vrchy a nemůžeš jíti dále - tvé předsevzetí jde zpět, sedíš-li u paty vrchu a hledíš nahoru - necháš příležitost bez užitku ujíti

Vrch viděti jak chrlí oheň - pro svou prchlivost přijdeš ke škodě, vstupuješ-li na něj - protivenství

Vrchy viděti, jsou-li na nich zelené stromy - naděje do budoucnosti, stojí-li na nich zámky - statečnost, stojí-li na nich rozvaliny - tvé předsevzetí se zastaví

Vředy, na rukou - zármutek, na zádech - vítězství nad nepřáteli, na nohou - trápení, zastavení obchodu

Vstávati, z postele - nemoc, ze židle - dobré poselství

Vstávati z mrtvých - budeš osvobozen od neštěstí

Vši, od nich trápen býti - nemilou cestu muset konati, míti, které silné svrbění způsobují - bohatství, míti na šatech - velkým strastem vstříc jíti, míti - peníze obdržeti, zabíti - zlým úkladům ujíti, viděti - ošklivost proti něčemu

Vši hledati na hlavě - bohatý býti

Vůz převrhnout se viděti - brzké neštěstí, s nákladem - dobrý zdar v obchodu, na vůz vylézati - opatrným býti, s mnoha koňmi viděti - své přání viděti splněné, překotit se viděti - ztráta jmění

Vybídnutí k souboji - smíření s nepřáteli, učiniti - nové přátelství

Výbuch - leknutí

Vydání peněz - chudoba

Vydru chytiti - štěstí, viděti nebo od ní pokousán býti - míti zlé věřitele

Vyhnanství, sám do něj jíti - odstranění všech překážek a štěstí, někoho jiného tam viděti jíti - slzy, mrzutost

Vykáleti se, na patřičném místě - býti osvobozen od starostí, na nepatřičném místě před lidmi - všem dobře

Výklenek, v něm státi - sejíti se s milovanou osobou

Vykopat mrtvé - špatný život vésti

Vyložit a prodávat - dobře

Vymetat sklep - neštěstí v obchodě, světnici - domýšlivé naděje si dělati

Vyrážka na těle - opovržení, nevěra v manželství

Výra viděti - pobožného člověka poznati

Výskati - špatná společnost, slyšeti - polepšení sebe samého

Výslech - tajný hřích

Vysmáti se někomu - nepřátelství

Vystřelení z děla slyšeti - hrozící záhuba

Vystupovati vzhůru - velká čest a štěstí, na schody - opovržení

Vysvoboditi někoho - požehnání v obchodě

Vyšívání, šaty míti vyšívané - čest a užitek

Vyzáblý býti - hádka, škoda, starost

Vzduch, viděti čistý a jasný - štěstí v přátelství, lásce a ve všem podnikání

Vzduch mlhavý - starost a trampoty, příjemný a vonný - pokoj a příjemnou společnost
Z
 Zábava se vzácným pánem - štěstí a čest

Zabednění, v něm býti a míti strach - v milostném dostaveníčku býti překvapen

Zaběhnouti se - výhra

Zabit býti - budeš se něčeho strachovati

Záclonu odhaliti - skrze zvědavost si ublížiti

Záda svá vlastní viděti - bídné stáří, klopota

Zadek viděti svůj vlastní - hanba, ženský - trampoty, tlustý - neštěstí

Zahrada ovocná - dědictví, šťastné manželství, procházet se v hezké zahradě - veselí užívati

Zajíce, jísti - spokojenost, stříleti - štěstí

Zakrývati se - počestnost milovati

Záloha nebo úklady - dobrý obchod

Zámek, viděti - jest dobře, do něj vejíti - vyplnění nadějí, hořet viděti - neštěstí pro jeho majitele, v pěkném zámku bydleti - příjemně budeš uvítán

Zámečníka viděti aneb s ním mluviti - sám se sebou býti nespokojen

Zametati - odměna

Zamilovati se - smutné zkušenosti

Zápasiti - do nebezpečí přijíti, a druhého přemoci - vyhraješ proces, se zvířetem - pomlouván býti, se zemřelým - nemoc

Zardíti se - pro nepočestný čin se budeš zodpovídat

Zastavárna - vážnost, statečnost

Zastaviti své věci - nouze a trampoty

Zástěru si vzíti - potlačen a týrán býti, oblékat pěknou - obdarování, ztratiti - málo dbáš o své věci

Zatmění měsíce - ztráta na majetku, též nebezpečí, smrt dobře známé osoby

Zatmění slunce - válka, nakažlivé nemoci

Závoj, míti - přetvařovati se, někoho jiného pod závojem viděti - výstraha před lehkověrností

Závora - tajné starosti

Zavražděn býti - starosti, úzkost

Zavřen býti - ztratíš jeden úd těla

Zazdíti něco viděti - nějakou obživu ztratiti

Zběsilým býti - zlost a mrzutost

Zbraň, mnoho - nespokojenost, ve zbrani se cvičiti - k důstojnosti přijíti, míti pěknou - zamilovati se, nositi - honbu, myslivost milovati, s ní na hon jíti - nevěra

Zbrojení k válce viděti - zlé znamení

Zbrojnice - nepokoj

Zeď, přes ni lézti - nesnáze přemoci, lásky dosáhnouti, rozbořiti - s někým se potýkati, vystavět viděti - pilnost a přičinlivost milovati, rozbourat viděti - neštěstí pro tebe a tvou rodinu

Zedníci - stesky, starost

Zeleninu jísti - nemoc

Zelí jísti - dlouhá chvíle

Zem, černou viděti - starost a smutek, žlutou - máš věrné přátele

Země a města cizí viděti - brzká změna obydlí

Zeměkouli viděti - brzy šťastná svatba, též cestování

Zemětřesení cítiti - nestálost, výstraha před radovánkami

Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu - ztratíš rozepři, též zle, sebe jako zamřelého viděti - starosti a nouze

Zimnici míti - v přátelství a lásce jsi nestálý, viděti zimnici u jiného - bohatství a štěstí ve všem

Zisk, v obchodě - dobrá strava, ve hře - štěstí a dobré přátelství

Zlaté a stříbrné věci míti - lichotníky máš kolem sebe, ryby chytati - potíže v podnikání

Zlato, dělati - marné namáhání, najíti - štěstí, jísti - velké neštěstí, míti nepravé - štěstí a bohatství, na sobě nositi - větroplachost, ukrásti - vážnost ztratiti, ztratiti - úbytek majetku

Zločince viděti - smrt tvých přátel

Zloděje vloupat se viděti - štěstí a spokojenost

Zlost - konec zapletené záležitosti

Zmrznutí - zbytečné namáhavá práce

Znamení na nebi - škoda, ztráta

Známost - protivenství

Zpěv, slyšeti - neštěstí, zármutek, ptačí slyšeti - štěstí a radost

Zpívat, slyšeti - obdržíš zprávu od vzdálených přátel, slyšeti na poli - veselé živobytí vésti, v koupeli - ztráta hlasu

Zpovědníka viděti - je načase přivést své záležitosti do pořádku

Zrcadlo viděti - churavé tělo míti, před ním státi a oblékati se - k nějaké slavnosti jíti, se zlatým rámem viděti - do dobrého stavu přijíti, v něm se viděti - ztracen býti, před ním seděti - toužení po milovnících

Zub ztratiti - ztratiti drahého přítele, dostati jistotu o nějaké nejisté záležitosti

Zubní lékař - obelhán a obelstěn býti

Zuby, vypadat viděti zdravé - zdravým zle, tvrdé věřitele, nemocným uzdravení, když někomu jinému rostou - bohatství, rychle když rostou - své přání vyplněné spatřiti, pěkné, bílé míti - marnivost milovati, přes sebe rostlé míti - zmatek způsobiti, zlaté míti - všem dobře, stříbrné míti - bohatým ztráta, chudým užitek, cínové míti - posměch a hanba, přední ztratiti - něco zlého se dozvěděti, čistiti - brzká smrt

Zubů bolení míti - smutek, po němž následuje radost

Zvěřinu, míti - velká radost, jísti - dobrý stav tvých záležitostí, stříleti - mnoho veselostí užívati

Zvířata, od nich pronásledován býti - ukřivdění od svého nepřítele, chodit viděti - velká starost, slyšet mluviti - co říkají, stane se pravdou, viděti se pásti - věrné přátele míti, vidět různá - s cizími osobami do spolku vstoupiti, vidět krotiti - nesnáze trpělivě snášeti

Zvítěziti nad někým - zármutek, smutek

Zvoniti - bázeň

Zvonit slyšeti a toho se leknouti - nebezpečí ohně, k nějaké slavnosti slyšeti - smrt tvého drahého přítele

Zvony, slyšeti - budeš přítomen pohřbu, viděti - odvážné počínání, líti - přijdeš do opovržení

Zvraceti - různá neštěstí, chudým dobře, bohatým zle

Zvuk polní trubky slyšeti - nemocným smrt

Žáby, viděti - ošizení, roztržka s přáteli, v domě míti - pomíjející štěstí, zabíti - vítězství nad tvými nepřáteli, v rybníku viděti - mnoho peněz utržiti, slyšet křičeti - pochválen býti, zabít - sám sobě uškoditi

Žalář, v něm býti - povýšení

Žalářník - dobrý přítel

Žalobu vznésti - nespokojenost

Žaludy, sbírat viděti - výhra, radost, viděti - bída, chudoba

Žaludek, viděti - ztráta, nemocný míti - jmění prohýřiti

Žebra zlámaná, potlučená - manželské hádky, viděti nebo silná míti - štěstí v manželství

Žebráka viděti - budoucnost plná starostí, přijde-li do domu - mrzutost, když odbudeš - nevěř každému, dáš-li mu almužnu - budeš vysoce vážen, když se sám vidíš žebrákem - tvá práce ti přinese užitek

Žebrati - bída a nouze v tvé rodině

Žebřík do okna viděti opřený - okraden nebo ošizen býti, sám tak postaviti - milostné setkání

Železnice, po ní jezditi - rychlé vyřízení tvé záležitosti

Železo kovati - svár a hádka, řeřavé viděti - horoucí láska, železem uhozen býti - velká starost, v železo se proměniti - bída a nouze

Žence viděti - štěstí v obchodu, viděti pracovat - štěstí a požehnání, vidět zaháleti - ztratíš přítele

Ženichem býti - příjemnosti

Ženiti se - brzká nemoc nebo trudomyslnost

Ženu svou jinému oddati se viděti - zjinačení tvého stavu

Žena, když vidí svého muže s jinou - porodí dceru

Ženy, mnoho jich pohromadě viděti - ukřivdění

Ženu líbati - zisk, vzíti si - svár

Ženu krásnou viděti - jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy - býti pronásledován, s dlouhými vlasy - štěstí a čest

Ženám lichotiti - od pochlebníků ošizen býti

Ženu těhotnou viděti - příjemná novina, svou manželku porodit viděti - zdar a štěstí, nahou viděti - marná žádost, zahanbení

Ženu starou viděti - neštěstí, sobě pojmouti - radostné shledání, míti hezkou - žárlivým býti, bíti - v nespokojenosti žíti, ženu těhotnou - odpuštění

Ženy, v jejich přízni býti - svár míti, když se muž promění v ženu nebo žena v muže - zasnoubení, modliti se viděti - velmi dobře, s černými nebo hnědými vlasy - nemoc aneb smrt

Ženy vidět nositi šaty - starost a neštěstí, viděti nebo v jejich společnosti býti - nevěrnost a klevety

Žezlo míti - nedostatek, bída, starosti

Žid - škoda

Židy, od nich nějakou službu míti - nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti - ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod - ztráta dříve nabytého jmění

Žíly viděti - duševní strach, viděti otevřít - tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati - budeš mít hádku

Žitné pole viděti - užitek, radost, klasy trhati - výhru míti

Žito do ruky bráti - neduživý býti, jísti - dobrá pověst jde o tobě, sám vázati - radost, řezati a vyschlé viděti - škodolibým býti, dostati - zisk

Žízeň míti - truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti - marná námaha v jiné věci, uhasiti - vyslyšení nějaké prosby

Žíznivému dát píti - vděčnost

Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti - protivenství, marná snaha

Žloutenku míti aneb viděti - nahodilé štěstí

Žluč v sobě cítiti - ztráta, mrzutost, domácí nesvornost, viděti - ženám peníze, mužům nemoc

Žně míti při špatném počasí - zlé znamení, býti na nich přítomen - brzké vyplnění tvých žádostí

Žnouti vysoké obilí - štěstí ve tvém obchodu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama